Om oss

Vårt koncept är unikt och vi erbjuder ett brett spektrum av behandlingar. Klinikens läkare har svensk läkarlegitimation och specialistbevis inom respektive ämnesområde. Samtliga läkare har mångårig erfarenhet som överläkare på Universitetssjukhus i Sverige och Skandinavien.

Naturligt resultat, kvalitet och säkerhet.

För att uppnå en optimal behandling krävs en grundlig klinisk bedömning. Teknisk kirurgisk färdighet är helt avgörande för behandlingsresultatet och uppnås genom årslång träning och erfarenhet. Med ett brett spektrum av skonsamma och moderna behandlingstekniker kan vi individualisera och skräddarsy behandlingen så att den passar just dig och dina specifika behov. Detta är unikt och skiljer oss från andra kliniker.

Vi lägger stor vikt vid att hålla oss uppdaterade inom den senaste forskningen, och deltar därför varje år på nationella- och internationella möten och kongresser. Vårt mål är att ge våra kunder och patienter den bästa tänkbara behandlingen i en förtrolig, vänlig och professionell miljö.

Vi på Kirurgicentrum Öresund är medlemmar i

 • Svenska läkarförbundet
 • Svensk Kirurgisk Förening
 • Svensk Kärlkirurgisk förening
 • Omfattande Klinik | praktikförsäkring hos Folksam (genom svenska läkarförbundet)

Dr. Carl Henrik Schelp

Klinikchef, Överläkare och specialist i Kärlkirurgi och Allmänkirurgi

Arbetserfarenheter

 • Leg. läkare 2005 (Sverige, Norge, Tyskland)
 • Specialisttjänstgöring inom allmänkirurgi, urologi, bröst-endokrin kirurgi, ortopedi, traumatologi och kärlkirurgi 2004-2013
 • Centralsjukhuset i Arendal (Norge)
 • Haukeland Univeristetssjukhus (Norge)
 • Specialistbevis Allmänkirurgi 2013 (Sverige/ Norge)
 • Specialistbevis Kärlkirurgi 2013 (Sverige/ Norge)
 • Universitetsöverläkare 2012-2014
 • Arbetar inom privat kirurgisk vård 2010-2022
 • Aleris Sjukhus Bergen 2010-2012 (ansvarig för Kärlkirurgi)
 • Capio Sjukhus, Bergen 2012-2018 (ansvarig för kärlkirurgi)
 • Capio Sjukhus, Oslo 2015-2018 (ansvarig för Kärlkirurgi)
 • Oslo Ortopedcenter, Oslo 2018-2021 (ansvarig för Kärlkirurgi)
 • C- Medical, Oslo 2021-pågående
 • Plastikakademin, Linköping 2016- pågående (ansvarig för kärlkirurgi)
 • Conturkliniken, Stockholm 2018-2023 (ansvarig för kärlkirurgi)
 • Kirurgicentrum Öresund | Åderbråckakademin Sverige, Malmö (grundare & ägare) 2015- pågående

Förtroendeuppdrag

 • Instruktör inom traumatologi (ATLS- Advanced Trauma Life Support), Norge 2013-2015
 • Representant för Norge i den europeiska föreningen för kärlkirurger under utbildning EVST 2010-2012
 • Instruktör i Hemotatisk nödkirurgi (praktisk operativ kurs i akut kirurgi vid svåra skador), Bergen (Norge 2011-2014)
 • Fakultet och instruktör inom vensjukdommar och åderbråckkirurgi i European Venous Forum (EVF)- Europeiskt organ för utbildning inom vensjukdomar 2014-2022
 • Instruktör och certificerare inom kateterbaserad åderbråckkirurgi i Europa, (Sapheon, Covidien och Medtronic)
 • Föreläsare och instruktör på en rad internationella möten och kongresser inom kärlkirurgi.

Carl Henrik har över 15 års erfarenhet av behandling av åderbråck med modern ultraljudvägledd laserkirurgi . Han har varit med om att bygga modern åderbråckskirurgi på en rad sjukhus och kliniker i Skandinavien. Under sina verksamma år har han opererat närmare 7000 patienter med åderbråck.

Dr. Hans Vintertun

Överläkare, medicine doktor och specialist i Plastikkirurg

Hans Vintertun är överläkare i plastikkirurgi och medicine doktor. Han är utbildad vid Karolinska Institutet i Stockholm där han också erhöll sin medicinska doktorsgrad. Hans arbetade med allmänkirurgi i Skövde innan han fullbordade sin specialistutbildning till plastikkirurg vid Universitetssjukhuset i Linköping. Under denna tid arbetade han även som senior forskare och har producerat ett antal vetenskapliga artiklar samt varit bihandledare till flera doktorander.

Hans har också arbetat ett antal år i Norge vid Haukelands sjukhus där han var ansvarig för den rekonstruktiva mikrokirurgin. Sedan 2012 är Hans åter i Sverige och har arbetat som överläkare på Hand-och Plastikkirurgiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus. Hans har en mycket bred erfarenhet inom det plastikkirurgiska fältet och har inom det offentliga arbetat i huvudsak med ansiktsrekonstruktiv kirurgi och mikrokirurgi. Inom den estetiska plastikkirurgin har han en mångårig erfarenhet både från Sverige och Norge och har ett specialintresse för bröst- och ansiktskirurgi.

Lina Henningsson

Undersköterska

Mira Olsson

Klinikassistent, Hudterapeut

Eva Olsson

Biomedicinsk analytiker (BMA)

Trude Vintertun

Specialistsjuksköterska

Kvalitet och miljö:

1. Målsättning

Vårt övergripande mål är att erbjuda våra patienter högkvalitativ och säker vård genom att upprätthålla en kontinuerlig förbättring av våra processer och resurser. Vi strävar efter att tillhandahålla innovativ och effektiv vård, samtidigt som vi sätter patientens välbefinnande och tillfredsställelse i centrum för vår verksamhet.

2. Ledningens ansvar

Det är ledningens ansvar att säkerställa att hela personalen är engagerad i att upprätthålla och förbättra vårdkvaliteten på mottagningen. Ledningen kommer att etablera tydliga riktlinjer och processer för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt etablerade standarder och riktlinjer för hälso- och sjukvård.

3. Patientcentrerad vård

Vi strävar efter att erbjuda patientcentrerad vård genom att sätta patientens behov och önskemål i fokus. Detta innebär att vi kommer att tillhandahålla respektfull och empatisk kommunikation, involvera patienten i beslutsfattandet kring deras vård, och ge information om deras tillstånd och behandlingsalternativ.

4. Personalutbildning och kompetens

Vi kommer att säkerställa att all personal har relevant utbildning och kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och säkert sätt. Vi kommer att erbjuda kontinuerlig fortbildning och utbildning för att säkerställa att vår personal håller sig uppdaterad om nya behandlingsmetoder och forskning inom deras specialområde.

5. Kvalitetskontroll och förbättring

Vi kommer att implementera en systematisk kvalitetskontrollprocess för att mäta och utvärdera prestationsindikatorer som påverkar vårdkvaliteten. Denna process kommer att innefatta frekventa mätningar, analys av data och identifiering av förbättringsområden. Genom att använda kontinuerlig förbättringsmetodik kommer vi att sträva efter att ständigt förbättra vår service och vårt resultat.

6. Säkerhet

Vi kommer att fokusera på att skapa en säker arbetsmiljö för både personal och patienter genom att följa riktlinjer och protokoll för säkerhetsåtgärder. Detta inkluderar att identifiera och förebygga risker, rapportera och analysera incidenter samt implementera lämpliga åtgärder för att minimera risken för olyckor och skador på mottagningen.

7. Patientsäkerhet

Vi kommer att arbeta för att säkerställa patientsäkerhet genom att tillämpa bästa praxis inom medicinsk etik och hantering av medicinsk information. Vi kommer att följa alla regelverk och standarder för sekretess och dataskydd.

8. Tillgänglighet

Vi kommer att sträva efter att erbjuda tillgängliga vårdtjänster för alla patienter genom att minimera väntetider och erbjuda flexibla bokningssystem. Vi kommer att prioritera akuta ärenden och erbjuda möjligheter till telefonrådgivning för att möta patientens behov på ett snabbt och effektivt sätt.

9. Samarbete och teamarbete

Vi kommer att främja samarbete och teamarbete mellan olika vårdpersonal och specialister för att säkerställa en integrerad vård och en holistisk behandling för våra patienter. Detta innebär att vi kommer att etablera goda kommunikationskanaler och samarbetsmöjligheter mellan olika vårdgivare och se till att patientens vårdkoordinator finns tillgänglig för att ge kontinuitet och samordning i vården.

10. Patient- och medarbetaråterkoppling

Vi kommer att uppmuntra både patienter och medarbetare att ge återkoppling på vårdkvaliteten och våra processer. Genom att regelbundet utvärdera och ta hänsyn till denna återkoppling kommer vi att identifiera områden för förbättring och implementera nödvändiga åtgärder.

Detta kvalitetsledningsdokument för läkarmottagningen inkluderar vårdaspekten och kommer att ses över och uppdateras årligen för att reflektera och anpassa sig till förändrade riktlinjer och behov. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår vårdkvalitet och säkerställa att patienternas behov och förväntningar uppfylls.

Synpunkter på vården:

För att kunna bli bättre vill vi veta vad du som patient eller närstående tycker om vården hos oss. Vi vill gärna ha dina synpunkter, både ris och ros. Det hjälper oss att förbättras vården och servicen på kliniken.

Så här lämnar du synpunkter till oss:

För frågor om din vård bör du i första hand kontakta personalen eller chefen på kliniken där du blivit behandlad.

Du kan meddela oss via 1177.se/hjälp oss bli bättre eller ringa telefonnummer
040-26 51 00.
Vi får tyvärr inte ta emot vårdrelaterade synpunkter på mejl eftersom vi då inte kan garantera patientsekretessen för uppgifter som personnummer eller symtom/ besvär.

Patientnämden:

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Patientnämnden kan hjälp dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för dig och som länk till verksamheten.

Patientnämnden i Skåne:

Telefon 0770-11 00 10

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

Om du har drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

LÖF
Box 17830
118 94 Stockholm
Tel: 08-5510 1000

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Efter att du har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål.

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO skall även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO
Box 6202
102 34 Stockholm
Tel: 010-788 50 00